สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

สำนักการต่างประเทศจัดโครงการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (คดีค้ามนุษย์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานศาลยุติธรรม
image