สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 ของสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ (The Hague Academy of International Law) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
image

image เอกสารแนบ