สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามและได้รับการขึ้นทะเบียนล่ามภาษาจีนของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

image เอกสารแนบ