สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับข้าราชการตุลาการ)

image เอกสารแนบ