สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน (ENG1003)) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) อบรมวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
image

image เอกสารแนบ