Accessibility Tools

สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายอาญาทั่วไปและการฝึกปฏิบัติ 1 (ENG1001)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)image
image

image เอกสารแนบ