Accessibility Tools

สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุนสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม)image
image

แบบฟอร์มยืนยัน/สละสิทธิการรับทุน
* ผู้รับทุนยืนยัน/สละสิทธิการรับทุนตาม QR Code ที่แนบมานี้ ภายในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 16.30 นาฬิกา 
* กรุณาตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ใช้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยัน หรือ สละสิทธิการขอรับทุนฯ หากท่านกรอกข้อมูลสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดระบบจะส่งสรุปข้อมูลไปยังอีเมลดังกล่าว

Erasmus University Rotterdam

Meiji University

Kyushu University

แบบกรอกข้อมูลผู้รับทุน
* ผู้รับทุนต้องกรอกแบบกรอกข้อมูลผู้รับทุนตาม QR Code ที่แนบมานี้ ภายในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 16.30 นาฬิกา
* กรุณาตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ใช้กรอกข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ หากท่านกรอกข้อมูลสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะส่งสรุปข้อมูลไปยังอีเมลดังกล่าว

Erasmus University Rotterdam

Meiji University

Kyushu University

ขั้นตอนการรับทุนฝึกอบรม
*หนังสือขออนุญาตลาไปฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชา ส่งผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567)
* สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ต้องส่งฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ มาที่สำนักการต่างประเทศ เท่านั้น (ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567)
* การกรอกข้อมูลวันเดินทางของทุกหลักสูตรขอให้กรอกตามแบบการขอรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ได้เลยเนื่องจากรวมวันเดินทางให้แล้ว

หมายเหตุ: ผู้รับทุนที่ไม่มีหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางราชการหมดอายุต้องรอหนังสือนำถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปยื่นให้สถานที่ทำหนังสือเดินทาง โดยสำนักการต่างประเทศจะลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้รับทุนทราบในลำดับต่อไป

 

***ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้แล้ว***

ตรวจสอบผลคะแนน

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขประจำตัวสอบ 8 หลัก เพื่อตรวจสอบผลคะแนน
ลิงก์เลขประจำตัวสอบ


image เอกสารแนบ