Accessibility Tools

สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

หนังสือนำประกอบการทำหนังสือเดินทางราชการโครงการทุนฝึกอบรมไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุนสำหรับข้าราชการตุลาการ)image
image

ขอให้ท่านรีบดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางราชการโดยด่วน เนื่องจากสำนักการต่างประเทศต้องนำข้อมูลหนังสือเดินทางราชการของท่านมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ

  1. *หนังสือนำจากสำนักงานศาลยุติธรรมลงนามถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  2. *สำเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคล 1 ชุด (ออกโดยสำนักงานศาลยุติธรรม) 

พร้อมด้วย…..

  1. บัตรประจำตัวข้าราชการ (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  3. ใบแจ้งความ (กรณี มีหนังสือเดินทางสูญหาย)
  4. เงินค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท

(ท่านต้องสำรองจ่ายไปก่อน และนำใบเสร็จมาเบิกในภายหลัง อย่าทิ้งเด็ดขาด!!!)

หมายเหตุ

เมื่อท่านเดินทางไปทำหนังสือเดินทางราชการแล้วขอให้แจ้งกองหนังสือเดินทางราชการว่า ให้จัดส่งหนังสือเดินทางราชการมาที่ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และขอจัดส่งไฟล์สำเนาใบเสร็จรับเงินมายัง e-mail : inad@coj.go.th โดยด่วน

 


image เอกสารแนบ