สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (คดีภาษีอากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
image

***โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วน***

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถทุกภาษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (คดีภาษีอากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่าน Zoom จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน

*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อผ่านการอบรมแล้วมีเกียรติบัตรให้

*** เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้นในการกรอกใบสมัคร โปรดทำการกรอกใบสมัครผ่าน Browser Google Chrome หรือ Microsoft Edge บน PC

*** ท่านสามารถกรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมได้ที่ : http://bit.ly/3ZvNTwE  โดยระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. จนถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. ( eForm สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ) หรือ สแกน QR Code 📲

*** ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-541-2862

*** ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ทางเพจนี้ หรือเว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://oia.coj.go.th/ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมจะได้รับ Email เพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. และสามารถยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้จนถึงวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 15.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่าน “สละสิทธิ์”

*** ทดสอบระบบสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 12.30 -13.30 น.

*** กำหนดการอบรมในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมโดยพิจารณาจากผลการประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือก รายละเอียดที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร และคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม และผลการคัดเลือกถือเป็นที่สุด

* คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมล่าม *

(1) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันเข้ารับการอบรม

(2) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษให้กับศาลยุติธรรมหรือสำนักงานศาลยุติธรรม หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

(3) มีจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้กับศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

(4) ผู้ที่ส่งใบสมัครโครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (คดีภาษีอากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้ามาในระบบโดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ๕๐ อันดับแรก รวมถึงการประเมินคุณสมบัติส่วนตัวอื่น ๆ ของผู้สมัคร เช่น ประสบการณ์การเป็นล่ามและการแปลภาษา วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาและทัศนคติในการแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย โดยผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมล่ามจากการประเมินโดยสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมให้ถือเป็นที่สุด

 

* เงื่อนไขและข้อตกลงเมื่อผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมล่าม *

(1) เมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมแล้ว ทางสำนักการต่างประเทศจะแจ้งให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ในใบสมัคร พร้อมส่งไฟล์สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่ผู้สมัครให้ไว้ในสมัคร ผ่านช่องทางและระยะเวลาที่สำนักการต่างประเทศกำหนด

หากผู้สมัครไม่ยืนยันสิทธิ์และส่งสำเนาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่ผู้สมัครให้ไว้ในสมัครภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (ซึ่งจะแจ้งกำหนดวัน และเวลา ให้ทราบ) จะถือว่า “สละสิทธิ์” และทางสำนักการต่างประเทศจะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในบัญชีสำรองเข้ารับการอบรมแทน

(2) หากผู้สมัครได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถทำการทดสอบระบบก่อนวันอบรมได้ในช่วงเวลาที่ทางสำนักการต่างประเทศกำหนด (ซึ่งจะแจ้งกำหนดวัน และเวลาให้ทราบ) จะถือว่า “สละสิทธิ์” และทางสำนักการต่างประเทศจะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในบัญชีสำรองเข้ารับการอบรมแทน

(3) ในช่วงระยะเวลาของการอบรม

(3.1) ในกรณีการอบรมแบบทั่วไป ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด จึงจะถือว่าผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมและมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรหลังจากผ่านการอบรมแล้ว

(3.2) ในกรณีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีภาพของผู้เข้ารับการอบรมปรากฏบนหน้าจอในระบบโดยสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด และเสียงของท่านในระบบโดยสมบูรณ์เมื่อต้องมีการสนทนาโต้ตอบระหว่างวิทยากรหรือผู้เข้าอบรมด้วยกัน โดยไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้นอันเกิดจากปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ทั้งสิ้น (เว้นแต่เกิดจากระบบของสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมที่ใช้ในการดำเนินการจัดการอบรมนี้เอง) จึงจะถือว่าผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมและมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรหลังจากผ่านการอบรมแล้ว

(4) รูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมแล้วจะเป็นไปตามที่วิทยากร หรือสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด

(5) เมื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมแล้ว ผู้สมัครมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาตามที่สะดวกเพื่อให้ความอนุเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้กับศาลยุติธรรมตามที่มีการขอความอนุเคราะห์ ทั้งนี้ จำนวนครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของท่านจะถือเป็นรายละเอียดหนึ่งที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองเมื่อท่านประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นล่ามที่ขึ้นทะเบียน ตามนัยหมวด 5 แห่งระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดหาให้ และการบริหารจัดการล่ามของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562