Accessibility Tools

สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

image

สำนักการต่างประเทศ

ติดต่อเราimage

ที่ตั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม เลขที่ 55 ชั้น 14

ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์

ขณะนี้โทรศัพท์ส่วนกลางอยู่ในระหว่างปรับปรุง โปรดติดต่อ

ส่วนช่วยอำนวยการ

โทร. 085-345-9254   หรือ   089-142-6356

ส่วนกิจการต่างประเทศ (ทุนศึกษาต่างประเทศ)

โทร. 095-492-1752   หรือ   084-406-9393 

ส่วนกิจการต่างประเทศ (ทุนฝึกอบรม ประชุม/ดูงาน และต้อนรับแขกต่างประเทศ)

โทร. 081-583-9618    หรือ    099-426-8529

ส่วนล่ามและการแปล

โทร. 064-091-2652   หรือ   061-545-3980

1. งานแปลเอกสารในราชการศาลยุติธรรมและฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกและตรวจทานการแปลฯ
2. งานจัดหาล่ามในคดีอาญาและระบบการบริหารจัดการล่าม (CISMS)

3. งานอบรมล่ามและขึ้นทะเบียนล่าม

Facebook Page : ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม (ในและนอกเวลาราชการ)

4. ศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีเมล์

inad@coj.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social