Accessibility Tools

สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

โครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567image
image