Accessibility Tools

สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

โครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปี 2567image
image

คุณสมบัติ

  • เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • เป็นข้าราชการศาลยุติธรรมในระดับปฏิบัติการขึ้นไป และรับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในวันปิดรับสมัคร
  • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 40 ปี
  • ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาจากแหล่งทุนอื่นใด
  • กรณีเคยได้รับทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือกรณีเคยไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 เดือน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของแหล่งทุน
  • มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น (หากไม่มีพื้นฐานภาษาจีน แนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นกับ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน และนำหลักฐานมายืนยันในวันสอบสัมภาษณ์)
  • หากมีผลการสอบ HSK ระดับ 3 - 5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2567 ถึง เดือนกรกฎาคม 2568 ได้

โดยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน ร่วมกับกระทรวงแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จะสนับสนุนค่าเทอมและค่าที่พักในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

คลิกเพื่อสมัคร  

Question Box  ช่องทางเพิ่มเติมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในต่างประเทศ  


image เอกสารแนบ