สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย บทบรรยาย 4 ภาษา (อังกฤษ จีน พม่า และยาวี)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (บรรยายภาษาอังกฤษ)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (บทบรรยายภาษาจีน)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (บทบรรยายภาษาพม่า)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (บทบรรยายภาษายาวี)