สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว บทบรรยาย 4 ภาษา (อังกฤษ จีน พม่า และยาวี)

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว (บรรยายภาษาอังกฤษ)

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว (บทบรรยายภาษาจีน)

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว (บทบรรยายภาษาพม่า)

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว (บทบรรยายภาษายาวี)