สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย บทบรรยาย 4 ภาษา (อังกฤษ จีน พม่า และยาวี)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (บรรยายภาษาอังกฤษ)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (บทบรรยายภาษาจีน)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (บทบรรยายภาษาพม่า)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (บทบรรยายภาษายาวี)