สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน บทบรรยาย 4 ภาษา (อังกฤษ จีน พม่า และยาวี)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (บรรยายภาษาอังกฤษ)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (บทบรรยายภาษาจีน)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (บทบรรยายภาษาพม่า)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (บทบรรยายภาษายาวี)