สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลแขวง บทบรรยาย 4 ภาษา (อังกฤษ จีน พม่า และยาวี)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลแขวง (บรรยายภาษาอังกฤษ)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลแขวง (บทบรรยายภาษาจีน)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลแขวง (บทบรรยายภาษาพม่า)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลแขวง (บทบรรยายภาษายาวี)