สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลจังหวัด บทบรรยาย 4 ภาษา (อังกฤษ จีน พม่า และยาวี)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลจังหวัด (บทบรรยายภาษาอังกฤษ)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลจังหวัด (บทบรรยายภาษาจีน)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลจังหวัด (บทบรรยายภาษาพม่า)

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลจังหวัด (บทบรรยายภาษายาวี)