สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

นโยบายประธานศาลฎีกา

ภายใต้หลักการ “บริสุทธิ์ ยุติธรรม” (Virtuous Justice)
ตามแนวทาง ๕ ประการ
“เสมอภาค  สมดุล  สร้างสรรค์  ส่งเสริม  ส่วนร่วม”
(Equality Balance Creativity Promotion Involvement : EBCPI)

 

 


image เอกสารแนบ