สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) พร้อมทั้งส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามประกาศรับสมัครฯ (ทุนสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม)

image เอกสารแนบ