สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) อบรมวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
image

image เอกสารแนบ